Pole tekstowe:

dr Katarzyna M. Cwynar

dr Katarzyna M. Cwynar

o mnie

o mojej pracy

publikacje

zainteresowania

galeria

strona główna

© Katarzyna M. Cwynar

ostatnia aktualizacja: 15.07.2017

wykaz publikacji

 

2001

1. Hofstede G., Kultury i organizacje, przeł. M. Durska, PWE, Warszawa 2000. Rec.: ..., „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2001, nr 3–4, s. 134–139.

2. Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy na drodze integracji ze strukturami europejskimi [w:] Problemi deržavnogo budìvnictva v Ukraïni, t. 6: Problemi deržavnogo budìvnictva v umovah êvropejskogo šlâhu rozvitku nezaležnoï Ukraïni pod red. H.V. Hačaturâna i in., Kiïv 2001, s. 84–87.

 

 

2002

3. Dyktat, protest i integracja w kulturze pod red. Z. Stachowskiego, WSSG, Warszawa – Tyczyn 2002. Rec.: ..., „Przegląd Religioznawczy” 2002, nr 2, s. 137–143.

 

2003

4. Tradycja a nowoczesność uniwersytetu, „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2003, nr 1–4, s. 5–16.

5. Pamięć dla przyszłości pod red. Z. Stachowskiego, Tyczyn 2002. Rec.: ..., Pamięć – źródło kształtowania rzeczywistości, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2003, nr 3, s. 301–306.

6. III Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Byt i możliwość jego ujęcia pojęciowego (23–25.11.2001 r.), sprawozdanie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2003, nr 3, s. 341–346.

7. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, przeł. B. Nawrot, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. Rec.: ..., „Tyczyńskie Zeszyty Naukowe” 2003, nr 1–4, s. 110–113.

 

2004

8. Humanizm. Tradycje i przyszłość. Studia etyczne i estetyczne pod red. T. Szkołuta, Zbiór VI, Wyd. UMCS, Lublin 2003. Rec.: ..., Oblicza humanizmu, „ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich” 2004, nr 4, s. 282–286.

9. IV Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Byt i powinność. Status i funkcje wartości (29 V–1 VI 2003 r.), sprawozdanie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2004, nr 4, s. 359–366.

 

2005

10. Powstanie i rozwój idei i instytucji uniwersytetu, Tyczyn 2005, 49 ss.

11. Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2005, nr 2, s. 46–59. w j. angielskim: The Idea of the University in European Culture, „Polityka i Społeczeństwo” 2005, nr 2, s. 60–72.

12. Obraz Polski i Polaków w Europie, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2005, nr 2, s. 226–231.

13. V Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Filozofia w kulturach narodów słowiańskich (2–5 VI 2005 r.), sprawozdanie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2005, nr 5, s. 364–372.

 

2006

14. Europolska młodzież – tania siła robocza czy kapitał społeczny? [w:] Europejskie szanse polskiej młodzieży, Fundacja Rektorów Polskich, PAN, Warszawa 2006, s. 109123.

15. Polska – Europa – Świat. Opinia publiczna w okresie integracji pod red. K. Zagórskiego i M. Strzeszewskiego, Wyd. Scholar, Warszawa 2005. Rec.: ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2006, nr 3, s. 159–163.

16. Mihina F., Krótka historia filozofii amerykańskiej, tłum. M. Aleksandrowicz, Wyd. KOS, Katowice 2005. Rec.: ..., Z dziejów filozofii amerykańskiej, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2006, nr 6, s. 337–339.

 

2007

17. Uniwersytet wirtu(re)alny. Enter, „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4, s. 38–46.

18. Indeks osobowy [w:] Cimek H., Myśl polityczna stronnictw ludowych w kwestii niepodległości Polski w latach 1914–1919, WSCiL, Warszawa 2007, s. 104–107.

19. Muszyński J., Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006. Rec. ..., „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4, s. 132–135.

20. Słownik filozofów polskich pod red. B. Andrzejewskiego i R. Kozłowskiego, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006. Rec.: ..., Nowy Słownik Filozofów Polskich, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2007, nr 7, s. 304–308.

 

2008

21. Autorytet mistrza – warunek (nie)konieczny uniwersytetu końca XXI wieku [w:] Historia – Polityka – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi pod red. W. Bonusiaka i in., Wyd. UR, Rzeszów 2008, s. 375–382.

 

2009

22. Demokracja w teorii i praktyce, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2009, nr 9, s. 221–229.

 

2010

23. Pacyfizm i demokracja w teorii i praktyce, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2010, nr 10, s. 237–247.

24. Kultura polityczna. Historia i znaczenia pojęcia, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2010, nr 10, s. 261–268.

 

2011

25. Marii Szyszkowskiej idea człowieka jako istoty aspołecznej [w:] Człowiek i jego pojęcie pod red. A.L. Zachariasza, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 393–407 oraz Marii Szyszkowskiej pojmowanie człowieka jako istoty aspołecznej [w:] Filozofia Marii Szyszkowskiej pod red. A. Krynieckiej, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2012, s. 109-120.

26. Buksiński T., Prawo a władza polityczna, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 2009, ss. 308. Rec.: ..., „Przegląd Politologiczny” nr 4/2011, s. 183–186.

27. Religia polityczna czy państwo religijne?, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, s. 197–211.

28. Ignacy Solarz – twórca Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego i działacz ruchu spółdzielczego, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, s. 331–344.

29. VII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Człowiek i jego pojęcie (16–19 VI 2010 r.), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2011, nr 11, s. 345–358.

30. Tolerancja w polskiej myśli katolickiej na przykładzie poglądów Piotra Jaroszyńskiego, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 2(240), s. 83-90.

 

2012

31. Kooperatyzm jako idea demokracji uczestniczącej, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 95–110.

32. Świat sztuki Jana Stępnia, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 315–322.

33. Maria Paulina Orsetti – krzewicielka idei kooperatyzmu, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 323–330.

34. IX międzynarodowa konferencja naukowa: Prawo a życie (15–16 XI 2012), sprawozdanie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2012, nr 12, s. 335–339.

35. Wspomnienie o Profesorze Miloslavie Petrusku (1936–2012), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich2012, nr 12, s. 341–351.

 

2013

36. Marii Szyszkowskiej idea społeczeństwa politycznego, „Studia Społeczne” 2013, nr 1 (8), s. 87–94.

37. Kooperatyzm Edwarda Abramowskiego i jego realizacja przez Ignacego Solarza [w:] M. Szyszkowska (red.), Dzisiejsze znaczenie ideałów spółdzielczości, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 45–52.

38. Dyktatura proletariatu jako negacja socjalizmu, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 65–81 oraz w: „Przegląd Socjalistyczny” 2015, nr 1 (48), s. 44-58.

39. O potrzebie powrotu do (zapomnianych) idei, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 238–242.

40. Prof. dr hab. Andrzej Nowicki mówi o swoim filozofowaniu (wywiad z prof. A.  Nowickim), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 355–361.

41. VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Polityka a wartości i interesy (21–24 VI 2012), sprawozdanie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2013, nr 13, s. 377–389.

42. Uniwersytety Ludowe i ich twórcy [w:] M. Szyszkowska, T. Mędzelowski (red.), Demokracja i niepospolite jednostki, Tarnów 2013, s. 224–245.

 

2014

43. Wspomnienie o Profesorze Miloslavie Petrusku (1936–2012), „Colloquia Communia” 2014, nr 2 (97), s. 205–213.

44. Jakub Litwin – filozof, mistrz, nauczyciel, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2014, Vol. 14, s. 333–346.

45. Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok mówi o swoim filozofowaniu (wywiad z prof. B. Dziemidokiem), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2014, nr 14, s. 321–331.

 

2015

46. Środki masowego przekazu w kulturze współczesnej – informacja i oświecenie czy manipulacja?, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 2, s. 117–130.

47. Chrześcijańska idea inkulturacji wobec procesów dechrystianizacji kultury europejskiej [w:] Społeczeństwo — Kultura — Religia, red. J. Kojkoł, B. Guzowska, R. Wójtowicz, AMW, Gdańsk 2015, s. 195-207.

48. Средства массовой информации в современной культуре: информация и просвещение или манипуляция?, Политическая концептология 2015, № 2,  s. 97-108. (tekst dostępny na stronie: politconcept.sfedu.ru)

49. Przesłanki zasadności kooperatyzmu Edwarda Abramowskiego [w:] P. Sucharek, O. Marchevský (red.), Racionálne – iracionálne, Wyd. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, Prešov 2015, s. 169-177.

50. O potrzebie filozofii w naukach politycznych [w:] M. Szyszkowska (red.), Edukacja na rozdrożu, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2015, s. 230-250.

51. Конференции философов славянских стран (współautor: Дианова Валентина Михайловна), Философское образование: Вестник Ассоциации философских факультетов и отделений” 2015, 1 (6), s. 175–183.

52. Kooperatyzm Edwarda Abramowskiego a idea niepodległości, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, s. 201–217.

53. O potrzebie refleksji filozoficznej w działaniach politycznych, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, s. 274–278.

54. Prof. PhDr. Jan Zouhar CSc. mówi o swoim filozofowaniu (wywiad z prof. J. Zouharem), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, s. 393–401.

55. IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Filozofia a współczesność (22–24 IX 2014), sprawozdanie, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2015, vol. 15, s. 417–428.

56. Kooperatyzm Edwarda Abramowskiego wobec liberalizmu i socjalizmu, „Filo–Sofija” 2015, Nr 29 (2015/2/II), Z problemów współczesnej filozofii, seria pod red. M. Sikory, L. Godek, T. Buksińskiego, tom II, s. 239–253. 

 

2016

57. Wartości i idee a polityka (red.), Wyd. UR, Rzeszów 2016, ss. 260.

58. Słowo wstępne [w:] K.M. Cwynar (red.), Wartości i idee a polityka, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 9–10.

59. Filozofia polityki a praktyka polityczna [w:] K.M. Cwynar (red.), Wartości i idee a polityka, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 31–46.

60. „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, (red. tomu), ss. 456.

61. Filozofia polityki Marii Szyszkowskiej, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, s. 279–289.

62. Prof. dr hab. Maria Szyszkowska mówi o swoim filozofowaniu (wywiad z prof. M. Szyszkowską), „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, s. 389–406.

63. Stanisław Wojciechowski – patriota, mąż stanu, propagator idei kooperatyzmu, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” 2016, vol. 16, s. 407-431.

 

2017

64. Religia w koncepcji społeczeństwa według Edwarda Abramowskiego [w:] A. Javorská, O. Marchevský (eds.), Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Bratislava 2017, s. 88–94.

65. Kreacja informacji jako środek manipulacji politycznej, „Przegląd Socjalistyczny” 2017, nr 3 (58), s. 23–26.

 

Teksty opublikowane na łamach Pisma  „ΣΟΦΙΑ” dostępne są na stronie: 

http://www.sofia.sfks.org.pl

 

Central European Journal of Social Sciences and Humanities  (CEJSH)

oraz

w Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

wykaz.pdf